Obchodní podmínky - krejcovstvi a kreativita

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
I.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Kreativní obchod
Dana Viktorinová
Fügnerova 2658
276 01 Mělník
IČ: 63848147 .
telefon:721475854
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kreativniobchodmelnik.cz
(dále jen „prodávající“)
1.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu
mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“)
prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese
www.kreativniobchodmelnik.cz (dále je „internetový obchod“).
1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní 
smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.4 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY
2.1 Prostřednictvím internetového obchodu - elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje
podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a
náležitostí.
2.2 Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí
s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s
ustanovením o ochraně osobních ůdajů.
2.3 Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již
uskutečněné objednávce, nebo je zákazník kontaktován prodejcem k upřesnění cen vyhrazujeme
si právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o
vyšší hodnotu objednávky, některé chybějící či nepřesné údaje atp. 
2.4 ČASTO SE JEDNÁ O NESROVNALOSTI V POŠTOVNÉM, VĚNUJTE PROTO TOMUTO ZVÝŠENO
U POZORNOST.
2.5 Objednávky jsou vyřizovány obratem, vzhledem k množství objednávek je možné zpoždění, avšak všechny
objednávky jsou vyřízeny v rozmezí do 10 ti pracovních dnů.
2.6 Pakliže nemůžemeli objednávku vyřídit, budeme zákazníka kontaktovat, abychom si ujednali další postup
dodání kompletní objednávky. 
III.STORNO OBJEDNÁVKY
3.1 Bezplatné stornování objednávky je možné pouze do 2hodin od objednání
objednávku lze stornovat pouze písemně na adresu 
danaviktorinova@seznam.cz
nebo telefonicky na č. 721475854
IV.VRÁCENÍ ZBOŽÍ
4.1 Kupující má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od
převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek opotřebení (myšleno zboží
bylo pouze vyzkoušeno), pokud možno ve vhodném přepravním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě do 14ti 
kalendářních dnů od převzetí zboží. V případě, že zákazník zasílá nejprve odstoupení od smlouvy, musí tak
učinit poštou DOPORUČENĚ a následně zaslat bez zbytečného odkladu také zboží ve lhůtě do 14ti
kalendářních dnů. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží
výhradně bezhotovostně na účet v zákonné lhůtě do 14ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
Zboží které je poškozeno, jakkoliv upraveno, či jeví známky ne jednorázového používání nelze vrátit.
Nemožnost odstoupení od kupní smlouvy: právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s 
ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá, např. v případě smluv (citace zákona):
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V.PLATEBNÍ PODMÍNKY
Odběratel může uhradit sumu:
5.1 převodem
5.2 v korunách ve prospěch našeho účtu  1474085012/3030 Variabilní symbol je číslo faktury. 
5.3 dobírkou - při předání zboží dobírkou přepravci
5.4 hotově a nebo kartou - při osobním odběru

VI.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko
a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,
než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

VII.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského
zákoníku).
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,
má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu 
zboží a na základě reklamy jimi prováděné,se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku 
nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu,
pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého
zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců
od převzetí.
7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

VIII.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností 
z kupní smlouvy a pro účely vedení.Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních
údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se
zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.
8.5 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o 
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

IX.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
9.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr 
je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
9.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, 
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
9.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí
v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve
znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či
balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující 
neodvolatelně vázán.
10.2 Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami
výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a
násl.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 11. 2018
V Mělníku dne 01.11.2016

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky